Önkormányzat

Önkormányzat

Az önkormányzat alapfeladatai

Az önkormányzat köteles gondoskodni:
- az egészséges ivóvízellátásról
- az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről
- az egészségügyi és szociális alapellátásról
- a közvilágításról
- a helyi közutak és köztemető fenntartásáról
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítéséről


A Polgármesteri Hivatal által ellátott alap- és főtevékenységek

1. Az önkormányzati törvényben és egyéb jogszabályokban előírt ellátási kötelezettségek és hatósági feladatok ellátása.
2. A részben önálló intézmények gazdálkodási feladatainak ellátása
3. Az alább felsorolt szakfeladatok ellátása


Önként vállalt feladatok

Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha
- ellátása nem sérti más települések érdekeit
- nem tartozik más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe
- megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását
- ellátásához a szükséges feltételek fennállnak.

A feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni. Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a képviselő-testület elé, ha tartalmazza a megvalósításhoz szükséges költségvetési forrásokat. Az önként vállalt (többlet) feladatok tekintetében az éves költségvetésben - a fedezet biztosításával egyidejűleg - kell állást foglalni.

 

Képviselő testület

Tagok


Janovics István - polgármester

Gál Istvánné - alpolgármester

Dégen Róbert - képviselő

Soltész Babett - képviselő

Eperjesi Imre - képviselő

Pató Bálint - képviselő

Szabó Géza - képviselő

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltsége

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal


dr. Kórósi Emőke - székhelytelepülésen (Tata) -

Jegyző

E-mail: jegyzoititkarsag@tata.hu

Telefon: +36 (34) 588-616


Janovics István

Polgármester

E-mail: polgarmester@neszmely.hu


László Ferenc

Kirendeltségvezető

E-mail: jegyzo@neszmely.hu


Fürst Eszter - Szociális előadó

E-mail: szocialis@neszmely.hu


Árendás Judit - Pénzügyi előadó, pénztár

E-mail: munkaugy@neszmely.hu


Bazsó Anikó - Gazdálkodási főelőadó

E-mail: gazdalkodas@neszmely.hu


Agg Petra- Titkársági ügyintéző

E-mail: titkarsag@neszmely.hu


Alapítói okirat

SZMSZ

Pogrányi Éva- Adóügyi előadó

E-mail: ado@neszmely.hu


Pató Bálint- Mezőőr

Aggné Hatala Erika - Hivatalsegéd

Tóth András- Falugondnok

Horváth Ferenc- Karbantartó

Szakfeladatok:
020215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
552312 Óvodai intézményi étkeztetés
55232 Iskolai intézményi étkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
751115 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
751175 Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751186 Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751834 Vízkárelhárítás
75845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
751878 Közvilágítási feladatok
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
751999 Finanszírozási műveletek elszámolása
801115 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
801313 Alapfokú művészet-oktatás
802214 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
851219 Háziorvosi szolgálat
853233 Házi segítségnyújtás
853244 Családsegítés
853255 Szociális étkeztetés
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeli ellátások
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
901116 Szennyvízelvezetés és kezelés
901116 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
924014 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
924047 Sportcélok és sportfeladatok
930316 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás

Neszmély Község Önkormányzata

Ügyfélfogadási rend

Pénztári órák:

  • 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00
  • 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00
  • 8:00 - 12:00