Önkormányzat

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi.

Magyarország Alaptörvénye
 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról,
 • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról,
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
 • 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről,
 • 1999. évi LXIII törvény a közterület-felügyeletről,
 • 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról,
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól,
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Hatályos önkormányzati rendeletek
Szervezeti és működési szabályzat
Alapvető jogszabályok

Önkormányzat

Az önkormányzat alapfeladatai

Az önkormányzat köteles gondoskodni:
- az egészséges ivóvízellátásról
- az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről
- az egészségügyi és szociális alapellátásról
- a közvilágításról
- a helyi közutak és köztemető fenntartásáról
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítéséről


A Polgármesteri Hivatal által ellátott alap- és főtevékenységek

1. Az önkormányzati törvényben és egyéb jogszabályokban előírt ellátási kötelezettségek és hatósági feladatok ellátása.
2. A részben önálló intézmények gazdálkodási feladatainak ellátása
3. Az alább felsorolt szakfeladatok ellátása


Önként vállalt feladatok

Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha
- ellátása nem sérti más települések érdekeit
- nem tartozik más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe
- megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását
- ellátásához a szükséges feltételek fennállnak.

A feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni. Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a képviselő-testület elé, ha tartalmazza a megvalósításhoz szükséges költségvetési forrásokat. Az önként vállalt (többlet) feladatok tekintetében az éves költségvetésben - a fedezet biztosításával egyidejűleg - kell állást foglalni.

 

Képviselő testület

Tagok


Janovics István - polgármester

Dégen Róbert - alpolgármester

E-mail: degenrobi2@gmail.com

Dégen Róbertné - képviselő

E-mail: dehegeka@gmail.com

Soltész Babett - képviselő

E-mail: solteszbabett1976@gmail.com

Árendás Richárd - képviselő

E-mail: rick840714@gmail.com

Pató Bálint - képviselő

E-mail: bogibal2@gmail.com

Szabó Géza - képviselő

E-mail: szabogeza1950@gmail.com

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltsége

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Cím: 2544 Neszmély, Fő utca 129.
Tel: 06-34/451-778
Email: polgarmesterihivatal@neszmely.hu

dr. Kórósi Emőke - székhelytelepülésen (Tata) -

Jegyző

E-mail: jegyzoititkarsag@tata.hu

Telefon: +36 (34) 588-616


Janovics István

Polgármester

E-mail: polgarmester@neszmely.hu


Telefon: 06-20/9191-882


László Ferenc

Kirendeltségvezető

E-mail: jegyzo@neszmely.hu


Telefon: 06-30/300-7226


Fürst Eszter - Szociális előadó

E-mail: szocialis@neszmely.hu


Árendás Judit - Pénzügyi előadó, pénztár

E-mail: munkaugy@neszmely.hu


Bazsó Anikó - Gazdálkodási főelőadó

E-mail: gazdalkodas@neszmely.hu


Hámori Ildikó- Titkársági ügyintéző

E-mail: titkarsag@neszmely.hu


Alapítói okirat

SZMSZ

Ügyfélfogadási rend

Az ügyfélszolgálati tevékenységet az ügyintézők látják el

Pénztári órák:

 • 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00
 • 13:00 - 15:30
 • 8:00 - 12:00
Pogrányi Éva- Adóügyi előadó

E-mail: ado@neszmely.hu


Pató Bálint- Mezőőr

Aggné Hatala Erika - Hivatalsegéd

Tóth András- Falugondnok


Foglalkoztatottak


A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma:
 • köztisztviselő, ügykezelő: 91 fő, ebből
  • vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő 6 fő;
  • választott tisztségviselők: 3 fő
A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése
 • összesített összege: 65 427,- eFt/év, és
 • átlagos mértéke 7 269,- eFt/fő/év.
Szakfeladatok:
020215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
552312 Óvodai intézményi étkeztetés
55232 Iskolai intézményi étkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
751115 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
751175 Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751186 Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751834 Vízkárelhárítás
75845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
751878 Közvilágítási feladatok
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
751999 Finanszírozási műveletek elszámolása
801115 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
801313 Alapfokú művészet-oktatás
802214 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
851219 Háziorvosi szolgálat
853233 Házi segítségnyújtás
853244 Családsegítés
853255 Szociális étkeztetés
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeli ellátások
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
901116 Szennyvízelvezetés és kezelés
901116 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
924014 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
924047 Sportcélok és sportfeladatok
930316 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás

Neszmély Község Önkormányzata

Ügyfélfogadási rend

Pénztári órák:

 • 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00
 • 13:00 - 15:30
 • 8:00 - 12:00
 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek


Hivatalos név (teljes név): Állami Számvevőszék
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54
Központi telefonszám: +36 1 484 9100
Központi telefax: +36 1 484 9200
Központi e-mail: szamvevoszek kukac asz pont hu
Internet honlap: www.asz.hu
 
Hivatalos név (teljes név): Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Székhely: 2800 Tatabánya, Bárdos utca 2.
Postacím: 2800 Tatabánya, Bárdos utca 2.
Központi telefonszám: +36 34 512 100
Központi telefax: +36 34 515 109
E-mail cím: hivatal kukac kemkh pont hu
Internet honlap: www.kemkh.hu/
 

Közérdekű adatok igénylése


Az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései alapján a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Adatközlő) a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét a csatolt szabályzat szerint határozom meg.
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál, a hivatalt alapító Tata Város Önkormányzatánál, Dunaalmás Község Önkormányzatánál, Dunaszentmiklós Község Önkormányzatánál és Neszmély Község Önkormányzatánál, valamint a hivatal által kötött megállapodások alapján a Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál, a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzatnál, a Tatai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál, a Dunaszentmiklósi Német Nemzetiségi Önkormányzatnál, továbbá a Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnál keletkezett közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok teljes körére.